about us.. organization.. anual report.. loan schemes.. deposit schemes.. circulars.. important links.. feedback.. news & events.. font problem?.. public information officers.. self help group..Savings Bank A/C: 3.50%
Fixed Deposit Rate: 15 days to 45 days - 5% ; 46 days to 90 days - 5.50% ; 91 days to 180 days - 6.00% ; 181 days to less than 1yr. -  6.75% ;  1yr and above  -  7.50%
Cash Certificate - 7% ;  Mini Cash Certificate -  7% ; Recurring Deposit - 7%

 

अ.नं.

शाखेचे नाव

फोन नंबर

अकोला तालुका

(एसटीडी कोड नं. ९५२४२४)

टी.डी.ओ. ऑफिस २२१४९३

1.

अकोला

२२१२२२

2.

राजूर

२५१०३०

3.

कोतूळ

२४२०३८

4.

समशेरपूर

२६२०६४

5.

गणोरा

२६१०५७

6.

ब्राम्हणवाडा

२४४०२८

7.

शेंडी (भंडारदरा)

२५७०३६

8.

रुंभोडी

२५४०२६

9.

लिंगदेव

२४१०२२

10.

बेलापुर वदगी

२४६००८

11.

सुगांव

२२१०८१

12.

देवठाण

२६१०८६

13.

कळस

२४३००७

14.

अकोला कॉलेज रोड

२२१५८७

15.

खिरविरे

२६५०३२

16.

चास

२४७०२२

17.

हिवरगांव

२६१०९१

18.

मेहेंदुरी

२५४०८३

19.

कोहणे

२४५००९

श्रीगोंदा तालुका (एसटीडी कोड नं. ९५२४८७)

टी. डी. ओ. ऑफिस २२२६२२४

1.

श्रीगोंदा

२२२३२४

2.

काष्टी

२३१५३८

3.

बेलवंडी

२५०२२४

4.

श्रीगोंदा फॅक्टरी

२५२२२६

5.

मांडवगण

२४५८३१

6.

कोळगांव

२४३२४२

7.

आढळगांव

२६१०२४

8.

विसापुर

२५४२१३

9.

पारगांव सुद्रिक

२७१२४०

10.

घोगरगांव

२४२२२८

11.

मढेवडगांव

२५२३३६

12.

टाकळी कडेवळीत

२८१२३८

13.

देवदैठण

२५८२२४

14.

ढवळगांव

२५८२०८

15.

निमगांव खलू

२३३२२४

16.

वांगदरी

२५५६०५

17.

भानगांव

२४४४१७

18.

अजनुज

२३६२२४

शेवगांव तालुका (एसटीडी कोड नं. ९५२४२९)

टी. डी. ऑफिस २२१७४७

1.

शेवगांव

२२१२२७

2.

शेवगांव टाऊन

२२१२६८

3.

बालमटाकळी

२४४२४१

4.

दहिगावणे

२७२०२७

5.

चापडगांव

२४५२१६

6.

हातगांव

२४२०१०

7.

ढोरजळगांव

२६२०३२

8.

अमरापूर

२५०२२४

9.

मुंगी

२४३००२

10.

खरडगांव

२५१११२

11.

लाडजळगांव

२४०२६४

12.

भातकुडगांव

२७१०८३

13.

राक्षी

२४५४६३

14.

घोटण

२३१२०१

15.

शहरटाकळी

२७०२३५

16.

बोधेगांव

२४०३२०

17.

शेवगांव मा. यार्ड

२२१५४५

अ.नं.

शाखेचे नाव

फोन नंबर

राहुरी तालुका

(एसटीडी कोड नं. ९५२४२६)

टी.डी.ओ. ऑफिस २३२०६५

1.

वांबोरी

२७२५३६

2.

राहुरी टाऊन

२३२४२८

3.

राहुरी फॅक्टरी

२५१६०७

4.

सोनगांव

२७५१४३

5.

टाकळीमिया

२४७२२९

6.

देवळाली प्रवरा

२६०५३२

7.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ

२४३३७२

8.

मांजरी

२४४२२२

9.

ब्राम्हणी

241236

10.

उंबरे

२६६०१४

11.

मानोरी

२४५२३७

12.

कोल्हार खुर्द

२५४२१६

13.

शिवाजी चौक राहुरी

२३२५९८

14.

आंबी

२५६१०६

15.

राहुरी खुर्द

२३२२८०

16.

बारागांव नांदुर

२४२२२७

17.

म्हैसगांव

२५५२०१

18.

आरडगांव

२९४०८८

19.

मालुंजे खुर्द

२४५२४६

20.

चिंचोली

२५४३३४

21.

तांदुळवाडी

२३२८५९

22.

खडांबे बु.

२४९०२८

23.

चांदेगांव

२५८०२०

24.

वळण

२४५३१३

25.

तांभेरे

२५३२०२

26.

पाथरे खुर्द

२९४४१७

जामखेड तालुका (एसटीडी कोड नं. ९५२४२१)

टी. डी. ओ. ऑफिस २२१९२६

1.

जामखेड

२२१०२६

2.

खर्डा

२४०२२८

3.

अरणगांव

२५१२२६

4.

नान्नज

२३१२३६

5.

जवळा

२३२२२२

6.

सोनेगांव

२४३२०६

7.

जामखेड टाऊन

२२१२१७

पाथर्डी तालुका (एसटीडी कोड नं. ९५२४२८)

टी. डी.ओ. ऑफिस २२२७४१

1.

पाथर्डी

२२२३२८

2.

तिसगांव

२४१२२५

3.

मिरी

२४६०४१

4.

येळी

२५४००७

5.

टाकळीमानुर

२३१०२३

6.

वृध्देश्र्वर फॅक्टरी

२४५००४

7.

कोरडगांव

२५२०२७

8.

माणिकदौन्डी

२६१०२६

9.

चिंचोडी शिराळ

२४७०२४

10.

करंजी

२४८०५३

11.

पाथर्डी टाऊन

२२२३०३

12.

खरवंडी कासार

२५१०३५

13.

पाथर्डी खोलेश्र्वर

२२२३८९

14.

पागोरी पिंपळगांव

२७१००६

15.

चिंचपुरपांगुळ

२३३००६

अ.नं..

शाखेचे नाव

Ӳָ

पारनेर तालुका

(एसटीडी कोड नं. ९५२४८८

टी. डी. ओ. ऑफिस २२१२१९

1.

पारनेर

२२१५२६

2.

आळकुटी

२५०२३७

3.

सुपा

२४३२४१

4.

टाकळीढोकेश्र्वर

२८२२४२

5.

जामगांव

२७३२२४

6.

भाळवणी

२७३२२४

7.

निघोज

२३०२३१

8.

कान्हुर

२८३२४२

9.

नारायण गव्हाण

२४१२३४

10.

वडझिरे

२५१२३४

11.

जवळा

२३४२३८

12.

रांजणगांव

२४९२११

13.

कजूर्ले र्ह्या

२८६३४२

14.

पळवे खुर्द

२४२२३२

15.

वाळवणे

२४३५८६

16.

पिंपळगांव रोठा

२८१२२०

17.

ढवळपुरी

२७४२०४

18.

खडकवाडी

२८४२१७

19.

मांडवे खुर्द

२८७२०४

20.

वाडेगव्हाण

२४१२५४

21.

म्हस्केवाडी

२५०३०४

22.

राळेगण थेरपाळ

२३४३०६

23.

गोरेगांव

२७२३५९

24.

पारनेर टाऊन

२२१७२८

कर्जत तालुका (एसटीडी कोड नं. ९५२४२९)

टी. डी. ऑफिस २२२८४४

1.

कर्जत

२२२५२३

2.

मिरजगांव

२६३२३४

3.

राशीन

२५०२२८

4.

माहिजळगांव

२६०२३४

5.

कोंभळी

२४००२९

6.

भांबोरा

२५५०३१

7.

चापडगांव

२६१००७

8.

निमगांव गांगर्डा

२६४२२२

9.

कुळधरण

२७१३०४

10.

खेड

२५७०२३

11.

चिंचाली काळदात

२६८२०८

12.

शिंपोरा

२५७१२७

13.

बिटकेवाडी

२४१०४८

राहाता तालुका (एसटीडी कोड नं. कोपरगांव ९५२४२3, श्रीरामपुर ९५२४२२)

टी. डी. ओ ऑफिस २४३३४२

1.

राहाता

२४२२२५

2.

पुणतांबा

२४४२५१

3.

प्रवरानगर

२५२२५१

4.

गणेशनगर

२४१२१७

5.

कोल्हार भगवतीपुर

२५१६२९

6.

लोणी बुद्रुक

२७३४४१

7.

शिर्डी

२५५१३५

8.

बाभळेश्र्वर

२५२२८४

9.

दाढ बुद्रुक

२७०१६४

10.

सावळे विहीर

२५१२०८

11.

साकुरी

२४२५४७

12.

अस्तगांव

२४५०७५

13.

को-हाळे

२४९२१४

14.

वाकडी

२५६४९५

15.

लोणी खुर्द

२७३४२९

16.

पाथरे बुद्रुक

२७५९२९

17.

पिंपरी निर्मळ

२७८१४०

<<back