The Ahmednagar District Central Co-operative Bank ltd.

Deposite Schemes

अ. क्र. ठेवीचा प्रकार द.सा.द.शे.व्याजदर (%)
1 चाल ठेवीवर व्याज नाही
2 बचत ठेव खाते (सेव्हीींग्ज बॅंक अकाऊीं ट) 3.50
3 मुदतीच्या ठेवी (02/07/2020 पासून अमीं लात)
अ) 15 दिवस ते 45 दिवस 4.25
ब) 46 दिवस ते 90 दिवस 5.10
क) 91 दिवस ते 180 दिवस 5.50
ड) 181 दिवस ते 365 दिवस 6.00
इ) 1 वर्षापेक्षा जास्त ते 2 वर्षापेक्षा 6.50
ग) 2 वर्षापेक्षा जास्त ते 3 वर्षापेक्षा 6.50