The Ahmednagar District Central Co-operative Bank ltd.

Institutional Depositors

संस्थात्मक ठेवीदार


अ.नं. मुदत व्याजदर द.सा.द.शे
01 7 दिवस ते 14 दिवस
(एकरकमी डिपॉझिट रु. 15 लाख व त्यावरील एकरकमी ठेवीसाठी
4.30 %
02 15 दिवस ते 45 दिवस 4.30 %
03 46 दिवस ते 90 दिवस 5.15 %
04 91 दिवस ते 180 दिवस 5.55 %
05 181 दिवस त 240 दिवस 6.05 %
06 241 दिवस ते 270 दिवस 6.05 %
07 271 दिवस ते 364 दिवस 6.05 %
08 365 दिवस ते 550 दिवस 6.55 %